Lang main.cfg (2.x)

Od HLDS.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwaniaOpis

Plik ten powoduje wyświetlenie polskich komunikatów przy wykonaniu pliku stats.pl

 • Stworzyć katalog /lang/polish/ a w nim plik lang_main.cfg
psychostats/lang/polish/lang_main.cfg
 • Umieścić w nim poniższy tekst

lang_main

# POLISH language strings
# Variable $tokens can be used within the strings to interpolate values in 
# the output, eg: "PsychoStats v$version" would print "PsychoStats v2.0.1"
#
# Special tokens '$timer' and '$resettimer' are available to create timers to 
# show elapsed time since the timer was 'reset'. Only one timer is available.
# To start a timer you would do this:
# "Time to update: $timer"
# Note, there's no need to 'resettimer' at the beginning, it's automatic.
#
# \n = output a newline
# \r = output a carriage return (home cursor to left side)
# \t = output a tab
#
# Use double-quotes (") around a string is optional but if you want to allow 
# for leading or traling spaces then you must use them.
#
# All verbose options below are ordered by first appearance to help you better 
# understand what option is displayed where and when. Some fields have been 
# indented for clarity as well, and is not actually required.
 
initwykonano	= "\nPsychoStats v$version został zainicjalizowany.\nMGłówny plik konfiguracyjny: $configs.main\n"
 
referee1	= "Ładowanie adminów ... "
referee2	= "wykonano\n"
 
scanner1	= "Ładowanie skanera "$gametype" ...\n"
 loadstate1	= " Ładowanie infomacji o poprzednim statusie ... "
 loadstate2	=  wykonano\n
 gamedef1	= " Ładowanie definicji "$gametype" ... "
 gamedef2	=  wykonano\n
 moddef1	= " Ładowanie definicji "$modtype" ... "
 moddef2	=  wykonano\n
 weapons1	= " Ładowanie broni "$gametype" ... "
 weapons2	=  wykonano\n
 modweapons1	= " Ładowanie broni "$modtype" ... "
 modweapons2	=  wykonano\n
 bonus1	= " Ładowanie bonusów "$gametype" ... "
 bonus2	=  wykonano\n
 modbonus1	= " Ładowanie bonusów "$modtype" ... "
 modbonus2	=  wykonano\n
 processdef1	= " Przetwarzanie wszystkich definicji ... "
 processdef2	=  wykonano\n
scanner2	= "wykonano ładowanie skanera.\n"
saver1		= "Ładowanie "$savetype" saver ... "
 inittable1	= " Inicjalizacja $table ... "
 inittable2	= "wykonano\n"
saver2		= "wykonano ładowanie savera\n"
 
trimhistory1	= "Usuwanie danych starszych niż $datelimit ... "
trimhistory2	= "wykonano\n"
 
deleteawards1	= "\nKasowanie nagród ..."
deleteawards2	= "wykonano\n"
 
checkawards1	= "\nSprawdzanie nowych nagród ...\nNotka: Kalkulacja przynanai angród jest bardzo obciążająca dla serwera MySQL.\nKalkulacje są wykonywane wyłącznie dla jednej nagrody (dla każdego tygodnia/miesiąca).\n"
 awards1	= " Ładowanie nagród "$gametype" ... "
 awards2	=  wykonano\n
 modawards1	= " Ładowanie nagród "$modtype" ... "
 modawards2	=  wykonano\n
 calcaward1w	= "\r Kalkulacja tygodniowych nagród "$awardname" ($date) ... "
 calcaward2w	= "wykonano\n"
 calcaward1m	= "\r Kalkulacja miesięcznych nagród "$awardname" ($date) ... "
 calcaward2m	= "wykonano\n"
 noweeklyaward	= " Brak nagród tygodniowych dla "$awardname"\n"
 nomonthlyaward= " Brak nagród miesięcznych dla "$awardname"\n"
 noawarddata	= "* Brak danych do przeliczenia nagród *\n"
checkawards2	= "wykonano\n"
 
download1	= "\nPobieranie logów z $total serwerów ... "
 dlhost1	= "\n Łączenie się z $host jako $user ... "
 dlhost2	= "$result\n Katalog bieżący: $ftproot\n"
 dlcwderr	= " * Error: Błąd zmiany katalogu na zdalnym serwerze: $result\n * Upewnij się, że ustawienie sieżki zdalnej (remotepath) jest poprawnie wpisane dla tego serwera.\n * Serwer $host zignorowany.\n"
 dlpatherr	= " * Error: Błąd tworzenia lokalnego katalogu: $result\n * Upewnij się, że lokalna śiceżka (localpath) jest poprawnie ustawiona dla tego serwera.\n * Serwer $host zignorowany.\n"
 dlremotetotal = " $totallogs zdalnych logów znalezionych w $ftpcwd\n"
 dlprogress	= "\r [$idx/$totallogs][$pct%] $action $file  "
 dlgeterr	= "\n * GET Error: $result\n"
 dldeleteerr	= "\n * DELETE Error: $result\n"
 dlhost3	= "\n Odłączanie od $host.\n"
download2	= "\nwykonano\n"
 
gatherlogs1	= "\nZbieranie "$gametype:$modtype" ogów (śledzenie graczy według "$uniqueid") ...\n"
 logsource1	= " Źródło: $source.path\n"
 logsource2	= "  $source.total logów znalezionych ($source.ksize) (Ostatnia aktualizacja: $source.last_timestr)\n"
 logprogress	= "\r  [$source.pct%][$source.padidx][$source.time][$source.klogsize] $source.log "
 saving_plrs	= " (SZApis dnia: $lastdate)\n"
 scannerclean1	= "\n  Skaner oczyszcza dane ... "
 scannerclean2	=   wykonano\n
 saverclean1	= "  Saver oczyszcza dane ... "
 saverclean2	=   wykonano\n
 logsfound	= " $totallogs znalezionych logów ($totalsize bajtów)\n"
 logsource3	= "\n"
gatherlogs2	= "wykonano zbieranie logów\n"
 
logstreaminit1	= "\nInicjalizacja strumenia logów ... "
logstreaminit2	= "wykonano\n"
logstream1	= "Nasłuchiwanie na $listenport ...\n"
logstream2	= "Dane będą zapisywane co $saveinterval minut\n"
streamstatus	= "\r[Strumieni: $totalstreams] [Danych: $kbytes] [Linii: $totallines] [$kbps] "
streamsave1	= "\n>>> $time: Zapis aktualnych dnaych ... "
streamsave2	= "wykonano\n"
newstream	= "\n<<< Nowy strumień rozpoczęty: $host ($ip:$port)\n"
deletestream	= "\n<<< Strumień jest teraz nieaktywny: $host ($ip:$port)\n"
badstreamheader	= "*** Ignorowano nieprawidłowy pakiet z $host ($ip:$port): MSG='$line'\n"
 
skippedlogs	= "\nZignorowano przetwarzanie logów.\n"
 
compileplrs1	= "\nGeneracja graczy bazując na twoich regułach ($status.total total) ... \n"
 plrprogress	= "\r [$status.pct%][$status.totalwykonano/$status.total][$status.time] $status.msg       "
 plrprogress2	= "\n $validplayers z $totalplayers graczy ($validplayerspct%) spełniło minimalne kryteria aby uwzględnich ich w statystykach."
compileplrs2	= "\nwykonano\n"
 
compileplrranks1= "\nGeneracja rang graczy... \n"
 plrrankprogress= "\r [$status.pct%][$status.totaldone/$status.total][rank: $status.rank] $status.msg       "
compileplrranks2= "\nwykonano\n"
 
 
compilenames1	= "\nGeneracja imion graczy dla najczęściej używanych ($status.total sumarycznie) ... \n"
 nameprogress	= "\r [$status.pct%][$status.totaldone/$status.total][$status.time] $status.msg       "
compilenames2	= "\nwykonano\n"
 
compileclans1	= "\nGeneracja klanów ($status.total graczy do przeskanowania) ... \n"
 clanprogress	= "\r [$status.pct%][$status.found/$status.total][$status.time] $status.msg       "
 clanprogress2 = "\n $status.found graczy posiada tagi klanowe.\n"
compileclans2	= "wykonano\n"
clanverify1	= "\nSprawdzanie klanów ($status.total klanów do przeskanowania) ... \n"
 clanverify2	= "\r [$status.pct%][$status.time][$status.clan] Klan: $status.msg        "
 clanverify3	= "\n $totalclans klanów jakie moga istnieć, $validclans ($validclanspct%) jest prawidłowych posiadającyhc $validplayers członków.\n"
clanverify4	= "wykonano\n"
 
 
 
end		= "\nPsychoStats - aktualizacja zakończona. Czas operacji: $elapsedtime\n"
 
ctrl_c		= "\n*** Przerwanie pracy (bezpiecznie) najszybciej jak to się da (^C jescze raz aby przerwać natychmiast)\n*** UWAGA: nastąpi utrata danych w wyniku tej operacji. Lepiej więc nie przerywać.\n"
datefmt		= %m/%d/%Y
datefmt_noyear	= %m/%d
 
# --- Error messages go below ----------------------------------------------
# ERR strings can not have $variables like the strings in the rest of this file
# some strings have %s tokens which are different, the english order of these
# tokens must always be the same (the order of the %s tokens)
# Also note. Changing ERROR strings to another language may hinder support
# from Stormtrooper or any of the regular PS users, if you can't provide a
# translation of the error, then chances are slim we'll be able to help you.
 
err_playerrankfield	= "Invalid player rank variable '%s'. Ranks will not be compiled."
err_badregexp		= "Invalid regexp definition: %s: %s"
err_startofweek		= "Invalid 'StartOfWeek' specified (%s). Must be 'mon[day]' or 'sun[day]'. (using 'monday' instead)"
err_clantags		= "Error with clantag configuration: %s"
err_clantagvar		= "Ingoring invalid CLANTAG: VAR=%s, IDX=%s, ERR=%s"
err_noclantags		= "No clantags loaded from config!"
err_badplrcondition	= "Invalid player condition: VAR=%s, COND='%s', ERR=%s"
err_badclancondition	= "Invalid clan condition: VAR=%s, COND='%s', ERR=%s"
err_saystart		= "Match status not changed: Invalid 'saystart' given: %s"
err_saystop		= "Match status not changed: Invalid 'saystop' given: %s"
err_badbonusvalue	= "BONUS option "%s" has invalid value of "%s" (must be a number)"
err_badawardexpr	= "AWARD definition "%s" has invalid expression of "%s""
err_badawardorder	= "AWARD definition "%s" has invalid order of "%s" (using 'most' instead)"
err_missingLOGDATAvar	= "Logdata '%s' variable missing or invalid."
err_badmodtype		= "MODTYPE must be specified in your configuration."
err_savetypenotfound	= "ERROR Ładowanie saver module '%s'."
err_scannernotfound	= "ERROR Ładowanie scanner module '%s'. Check your 'gametype' option.";
err_unknownevent	= "UNKNOWN EVENT: source=%s, line=%s, event=%s"
err_invalidtimestamp	= "INVALID TIMESTAMP: source=%s, line=%s, event=%s"
err_modload		= "ERROR Ładowanie MOD SOURCE: ERR=%s"
err_badmodinit		= "MOD INITIALIZATION FAILED: %s"
err_badmodlogstart	= "MOD LOGSTART FAILED: %s"
err_badmodlogprocess	= "MOD LOGPROCESS FAILED: %s"
err_badmodlogprocessline= "MOD LOGPROCESSLINE FAILED: %s"
err_badmodlogend	= "MOD LOGEND FAILED: %s"
err_badskillcalc	= "ERROR IN SKILL CALC: %s"
err_badeventhandler	= "ERROR IN EVENT HANDLER "%s": %s"
err_badregvar		= "ERROR REGISTERING VAR: %s"
err_regplrerror		= "ERROR REGISTERING PLAYER ID="%s", ERR=%s"
err_savemaperror	= "ERROR SAVING MAP ID="%s", ERR=%s"
err_savemapmoderror	= "ERROR SAVING MAP MOD ID="%s", ERR=%s"
err_saveweaponerror	= "ERROR SAVING WEAPON ID="%s", ERR=%s"
err_saveweaponmoderror	= "ERROR SAVING WEAPON MOD ID="%s", ERR=%s"
err_saveplrerror	= "ERROR SAVING PLAYER ID="%s", ERR=%s"
err_saverconerror	= "ERROR SAVING RCON TIMESTAMP=%s ERR=%s"
err_invalidplrerror	= "INVALID PLAYER (NO NAME?) ID="%s""
err_saveplrmoderror	= "ERROR SAVING PLAYER MOD ID="%s", ERR=%s"
err_saveplrweaponerror	= "ERROR SAVING PLAYER WEAPON; PLR="%s", WEAPON="%s", ERR=%s"
err_saveplrmaperror	= "ERROR SAVING PLAYER MAP; PLR="%s", MAP="%s", ERR=%s"
err_saveplrmapmoderror	= "ERROR SAVING PLAYER MAP MOD; PLR="%s", MAP="%s", ERR=%s"
err_saveplrvictimerror	= "ERROR SAVING PLAYER VICTIM; PLR="%s", VICTIM="%s", ERR=%s"
err_saveeventerror	= "ERROR SAVING EVENT; ERR=%s"
 
err_badplrlist		= "ERROR FETCHING PLAYER LIST: %s"
err_badweaponlist	= "ERROR FETCHING WEAPON LIST: %s"
err_badcompileinit	= "COMPILE ERROR: Unable to initialize: %s"
err_badcompile		= "COMPILE ERROR: %s"
err_badcompileddata	= "ERROR FETCHING PLAYER: %s"
 
err_mysql		= "MYSQL ERROR: %s"
 
err_logstream		= "Error opening listen port %s: %s"
 
# The entire HELP page is stored here. All white space is preserved.
# You can use the special $variables as described above.
help >> ENDHELPHERE
PsychoStats version: v$version
 
Tutaj idzie pomoc...
\n
ENDHELPHERE
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
HLDS.pl - Menu:
Inne
IRC
Inne sekcje:
Znajomi:
Narzędzia